Nowe procedury w okresie pandemii COVID-19, harmonogramy

 Ustalenia Dyrektora w celu minimalizacji narażenia na ryzyko zakażenia wirusem COVID-19 uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r. dla szkół podstawowych – zajęcia rewalidacyjne, edukacja wczesnoszkolna, konsultacje w szkole

PROCEDURA bezpiecznego postępowania w sytuacji wystąpienia u pracownika lub dziecka pozostającego pod opieką Szkoły Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śląskich niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19

Procedura korzystania ze zbiorów biblioteki w Szkole Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śl. w okresie pandemii COVID-19

Procedura organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktycznymi lub zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śl. w okresie pandemii COVID-19

Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śl. w okresie pandemii COVID-19

Procedura organizacji konsultacji dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śl. w okresie pandemii Covid-19


Załącznik – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka

Procedura przeprowadzenia egzaminu Ósmoklasisty w okresie pandemii Covid-19