Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

W skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/18 wchodzą:

 

 

Klasa

 

 

Przewodniczący

 

Zastępca

 

Skarbnik

I a

Renata Madej

 Kamila Bogusz

 

Agnieszka Szlapa

I b

Patrycja Janoszka

Sylwia Witkowska

 

Patrycja Szaflik

II

Monika Rogalska

Izabela Łopatowska

 

Barbara Stanek

III a

Justyna Sienkiewicz

Wioletta Korzeniowska

 

Anna Dzieża

III b

Anna Rak

Monika Górska

 

Bożena Kowalska

III c

Sandra Pyzałka

Karolina Majerowska

 

Zofia Górska

III d

Marzena Kolonko

Magdalena Klekot

 

Anna Kaleta

IV a

Ewa Błaszczyk

Monika Sulik

 

Justyna Wesołowska

IV b

Alicja Ledwoń-Pawlińska

Dawid Wajda

 

Dawid Wajda

 

IV c

Aneta Proske

Monika Spyra

 

Marzena Wieczorek

V a

Anna Skiba

Wioletta Matoga

 

Aneta Oczko

V b

Agata Rzetelska

Teresa Mazurek

 

Anna Król

VI a

Joanna Herbińska

Sandra Pyzałka

 

Iwona Pietrowska

VI b

Halina Heliosz

Karolina Witala

 

Izabella Mohr

VII a

Seweryn Świaczny

Grzegorz Mamok

 

Beata Cieślik

VII b

Karina Rzepka

Agnieszka Bartosz

Agnieszka Zawadzka

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców: Seweryn Świaczny

Sekretarz Rady Rodziców: Anna Skiba

 

Nr konta bankowego Rady Rodziców:

20 1020 2368 0000 2102 0428 2216

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śl.


I.Rada rodziców, jej zadania i kompetencje.

§ 1

1.Podstawę prawną regulaminu stanowi:
a.ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017., poz. 59, ze zm.)
b.Statut Szkoły Podstawowej nr 5.
2.Ilekroć stosuje się nazwę Rada Rodziców należy rozumieć Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śl.
3.Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań szkoły.
4.Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śl. oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w sprawach dotyczących jej działalności.

§ 2

1.Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:
a)działanie na rzecz opiekuńczych funkcji szkoły,
b)pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły
c)gromadzenie środków niezbędnych dla wspierania działalności szkoły oraz ustalenie zasad użytkowania tych środków
d)zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
- znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i w klasie
- możliwość uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka jego postępów lub trudności    - znajomość regulaminu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów.
2.W celu realizacji powyższych zadań szkoła współdziałając z rodzicami:
a)organizuje zespołowe spotkania z rodzicami uczniów oraz indywidualne kontakty,
b)ułatwia rodzicom kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
3.Rada Rodziców realizuje swoje zadania między innymi przez:
a)organizowanie spotkań z dyrektorem szkoły i w razie potrzeby z innymi pracownikami szkoły.
4.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

§ 3

Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:
a)uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
b)opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
c)opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.

II.Struktura organizacyjna Rady Rodziców.

§ 4

1.Zadaniem przewodniczącego Rady Rodziców jest:
a)kierowanie pracami Rady Rodziców,
b)współpraca z Dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim w dostosowywaniu zadań i celów Rady Rodziców do konkretnych potrzeb szkoły,
c)dokonywanie podziału zadań między członków Rady Rodziców,
d)współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców w celu realizacji planu pracy,
e)zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców,
f)kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców,
g)przekazywanie uchwał, wniosków i opinii Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej i Samorządowi Uczniowskiemu,
h)reprezentowanie Rady Rodziców,
i)podpisywanie decyzji związanych z wydatkami finansowymi,
j)podpisywanie dokumentów wydawanych przez Radę Rodziców.
2.Zadaniem sekretarza Rady Rodziców jest:
a)przygotowanie zebrań Rady Rodziców,
b)nadzorowanie terminowości prac Rady Rodziców,
c)prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców,
d)protokołowanie spotkań Rady Rodziców
3.Zadaniem komisji rewizyjnej jest:
a)dokonywanie raz w roku kontroli działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,
b)przeprowadzenie doraźnych kontroli na wniosek przewodniczącego bądź na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 10 rodziców i przekazany przewodniczącemu komisji rewizyjnej,
c)przygotowanie sprawozdania ze swojej działalności i wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium odchodzącej Radzie Rodziców na koniec jej kadencji,
d)komisja na koniec danego roku szkolnego weryfikuje prawidłowość działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców.

§ 5

1.W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.
2.Radę oddziałową stanowi trójka rodziców, wybrana w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3.Rada oddziałowa realizuje zadania określone w § 2.
4.Tryb przeprowadzania w oddziałach klasowych wyborów do Rady Rodziców:
a)powołanie Komisji Skrutacyjnej, która składa się z dwóch wskazanych przez rodziców osób.
b)przeprowadzenie tajnych wyborów poprzez oddanie przez wszystkich rodziców obecnych na zebraniu JEDNEGO głosu na kandydata do Rady Rodziców,
c)obliczenie ilości głosów przez Komisję Skrutacyjną.
d)do rady oddziałowej wchodzi trójka rodziców, która otrzymała najwyższą liczbę głosów.

§ 6

1.Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym wybiera prezydium. Rodzice podają kandydatury osób do prezydium rady spośród których w jawnym głosowaniu wybierany jest przewodniczący, sekretarz oraz dwóch członków komisji rewizyjnej.
2.Zebrania Rady Rodziców szkoły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku.
3.Dokumentacja z pracy Rady Rodziców przechowywana jest w szkole.

§ 7

1.Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
2.W posiedzeniach Rady Rodziców, na zaproszenie przewodniczącego może brać udział Dyrektor szkoły.
3.Na wniosek Rady Rodziców, po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły w jego pracach mogą brać udział także inne osoby.

III.Tryb podejmowania uchwał.

§ 8

1.Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
2.Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 9

1.Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub interesami szkoły dyrektor może zawiesić jej wykonanie.
2.W sprawach spornych Rada Rodziców i dyrektor szkoły odwołują się do organu nadzorującego szkołę.

IV.Gromadzenie i wydawanie funduszy Rady Rodziców.

§ 10

1.Fundusze Rady Rodziców pochodzą z:
a.dobrowolnych składek rodziców,
b.z dochodów osiąganych przez Radę Rodziców,
c.z dotacji i darowizn,
d.dochodów osiąganych z imprez organizowanych przez Radę.
2.Zbieraniem funduszy z dobrowolnych składek zajmują się skarbnicy klasowi.
3.Rada Rodziców prowadzi własną rachunkowość według przepisów regulujących  sposób rachunkowości.
4.Komisja rewizyjna powinna co najmniej raz w roku sprawdzić wykonanie planu finansowo-gospodarczego, prowadzenie rachunkowości, zgodność obrotów i sald na rachunku bankowym Rady Rodziców z dokumentami, celowość i prawidłowość wydatków Rady Rodziców.

§ 11

1.Fundusze Rady Rodziców szkoły mogą być wykorzystywane na: wspieranie statutowej działalności szkoły, na nagrody dla wyróżniających się uczniów, dofinansowanie wycieczek i innych imprez organizowanych przez szkołę.
2.Wszelkie pomoce i urządzenia zakupione z funduszy Rady Rodziców szkoły stają się własnością szkoły i podlegają inwentaryzacji.
3.Fundusze te gromadzi się na odrębnym rachunku szkoły.

V.Postanowienia końcowe.

§ 12

1.Nadzór i kontrolę nad działalnością Rady Rodziców sprawuje ogólne zebranie rad klasowych rodziców, które zatwierdza regulamin Rady Rodziców, a także może odwołać przewodniczącego lub członków Rady Rodziców.
2.Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Rady Rodziców uprawniony jest przewodniczący Rady Rodziców.
3.Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: „RADA RODZICÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5,  41-100 SIEMIANOWICE ŚL.”
4.W przypadku naruszania lub ograniczania uprawnień Rada Rodziców może złożyć pisemną skargę do dyrektora szkoły lub przewodniczącego Rady Rodziców.
5.W razie konfliktu pomiędzy Radą Rodziców, a innymi organami szkoły przewodniczący Rady Rodziców – z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek złożony przez trzech członków Rady Rodziców może wystąpić o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nad jego działalnością nadzór pedagogiczny.
6.Rada Rodziców może współpracować z Radami Rodziców innych szkół oraz organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze.

§ 13

1.Członkowie Rady Rodziców wykonują swoje funkcje społecznie.
2.Regulamin Rady Rodziców obowiązuje od dnia 1 września 2017 roku.
Dyrektor szkoły:                Przewodniczący Rady Rodziców

Copyright © 2018 SP5 Siemanowice Rights Reserved.