Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

Procedura dopuszczenia do użytku programu nauczania


Procedura diagnozowania osiągnięć uczniów


Procedura organizowania indywidualnego nauczania


Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Procedura dotycząca udziału uczniów w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych


Procedura pracy z uczniem zdolnym


Procedura postępowania w przypadku ucznia szczególnie uzdolnionego


Procedura postępowania w przypadku ucznia z trudnościami w nauce (mającego trudności edukacyjne)


Procedura zawiadamiania rodziców/opiekunów ucznia o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi


Procedura przeprowadzania egzaminów wewnętrznych


Procedura uzyskania karty rowerowej


Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel zauważy lub dowie się, że uczeń pali papierosy bądź e-papierosy


Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk


Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk


Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych


Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia ucznia demoralizacją


Procedura postępowania w przypadku ujawnienia zjawiska cyberprzemocy


Procedura postępowania w przypadku powzięcia informacji lub podejrzenia o molestowaniu nieletniego


Procedura postępowania w przypadku zaobserwowania tendencji suicydalnych u ucznia


Procedura postępowania w czasie zagrożenia bombowego


Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia


Procedura postępowania w przypadku zniszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie szkoły


Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży przez ucznia


Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci ze szkoły w czasie i po zajęciach edukacyjnych


Procedura spełniania obowiązku szkolnego


Strategia w przypadku braku realizacji podstawowych obowiązków ucznia i rodzica


Procedura postępowania w przypadku złamania zakazu używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji, zajęć bibliotecznych i zajęć świetlicowych


Procedura wypełniania dziennika zajęć w świetlicy szkolnej


Procedura przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej


Regulamin świetlicy


Procedura postępowania w przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy do godziny jej zamknięcia


Procedura organizacji imprez klasowych i szkolnych


Procedura przeprowadzenia ewakuacji z budynku


Regulamin wycieczek


Procedura sprawowania opieki nad uczniem w dni wolne od zajęć dydaktycznych


Procedura karnego przeniesienia ucznia do klasy równoległej


Procedura karnego przeniesienia ucznia z poza rejonu do innej szkoły


Procedura postępowania w razie wypadku ucznia


Procedura organizowania Zielonej Szkoły


Regulamin obowiązujący uczniów na „Zielonej szkole”


Procedura postępowania w sytuacji powzięcia podejrzenia o stosowaniu przemocy w rodzinie ucznia


Procedura organizowania pomocy materialnej uczniom


Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia zaniedbania dziecka przez rodziców/opiekunów prawnych


Procedura kontaktów z rodzicami


Procedura organizacji przerw międzylekcyjnych i pełnienia dyżurów


Regulamin spędzania przerw - „Bezpieczna przerwa”


Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej


Regulamin samorządu uczniowskiego


Procedura postępowania podczas zajęć na pływalni miejskiej


Regulamin korzystania z natrysków przy sali gimnastycznej


Regulamin sali gimnastycznej


Regulamin korzystania z ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego


Regulamin pracowni komputerowej


Regulamin biblioteki


Regulamin czytelni


Regulamin przyjęcia podręczników na stan biblioteki oraz korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych


Procedura postępowania w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników, materiałów edukacyjnych


Regulamin sali lekcyjnej: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15


Regulamin Rady Rodziców


Regulamin korzystania ze stołówki


Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności

 

Procedury postępowania w przypadku zastraszania, wymuszania lub wyłudzania przez ucznia


Procedura postępowania w przypadku posiadania lub używania przez ucznia niebezpiecznych narzędzi, przedmiotów na terenie szkoły


Procedura postępowania w przypadku, kiedy po dziecko przychodzi rodzic/opiekun prawny pod wpływem alkoholu

 

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 

Procedura tworzenia zespołów klas I

Copyright © 2019 SP5 Siemanowice Rights Reserved.