Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:


1. Administratorem Danych Osobowych jest:


Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Michałkowicka 15, 41-100 Siemianowice

tel. 32 220 07 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


2. Przedstawicielem Administratora Danych Osobowych jest: Dyrektor Sebastian Hutny


3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Radosław Schejbal, tel. 604 854 702, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora jako organu publicznego w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa oraz w interesie publicznym, w tym: wykonywania statutowej działalności, zapewnienia prawidłowego poziomu nauczania w placówce, zapewnienia ciągłości działania placówki, zapewnienia pomocy przedlekarskiej wychowankom, zapewnienia ubezpieczenia NNW wychowankom


Podstawy prawne przetwarzania:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji


5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz firmy i osoby, z którymi współpracuje Administrator w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w tym w zakresie: obsługi BHP, zabezpieczenia informatycznego, zapewnienia pomocy przedlekarskiej, ubezpieczenia NNW.


6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do 90 dni od dnia zakończenia współpracy (nauki) z Administratorem Danych, oraz do celów archiwalnych przez czas określony przepisami prawa.


8. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679).


9. Podanie danych osobowych w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa jest niezbędne. W niniejszym przypadku jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji prawnie uzasadnionych interesów.


10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie nie będzie stosowane do przetwarzanych danych.

Copyright © 2021 SP5 Siemanowice Rights Reserved.