Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

 

 Kampanię realizowano od 1 kwietnia do 30 listopada 2015 roku. Celem głównym edycji ZTU 2015 zatytułowanej ,,Grajmy w jednej drużynie” było:
- uzmysłowienie młodym ludziom, że stosowanie używek to droga na skróty – donikąd,
- wytłumaczenie uczniom, że podstawą mądrego życia są: aktywność (uprawianie sportu) i zdrowe odżywianie,
- uświadomienie, że człowiek nie jest samotną wyspą – żyjemy w społeczeństwie i jesteśmy potrzebni innym, a inni są potrzebni nam,
- nauczenie dzieci zaangażowania w zadania wymagające współpracy i współdziałania, zachęcanie do rozwijania mocnych stron osobowości i potrzeby inwestowania w siebie, by sprzyjać zdrowiu, rozwojowi własnemu oraz innych,
- uczenie zaufania do innych – rozwiązywania konfliktów przy jednoczesnej umiejętności zachowania niezależności w myśleniu i działaniu,
- kształcenie pozytywnego myślenia.
Pedagog i psycholog szkolny przeprowadziły zajęcia edukacyjno-profilaktyczne. Tematyka realizująca powyższe cele była poruszana i omawiana przez wychowawców we wszystkich klasach. W szczególny sposób w kampanię zaangażowali się: nauczyciele języka polskiego, plastyki, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, nauczania początkowego, co pozwoliło na dotarcie do większej liczby uczniów oraz na fachową ocenę prac konkursowych. Przeprowadzono konkurs plastyczny i  literacki pod hasłem „Warto pomagać”. Zorganizowano rozgrywki sportowe dla przyjaciół z klas I – III pod hasłem ,,Razem lepiej”, przeprowadzono konkurs ulotkowy ,,Zdrowe zagranie”. Podczas zajęć z uczniami wykorzystano ulotki ,,Ja – Ty - My”, ,,Warto pomagać”, ,,Co dwie głowy, to nie jedna”. Wśród uczniów klas VI-ych przeprowadzono przez Internet ogólnopolskie badanie ankietowe ,,Młodzi i substancje psychoaktywne”, które pozwolą na diagnozę zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży w naszej gminie. Wyłoniono najlepsze prace plastyczne i literackie. Zostały one przesłane na adres Biura Kampanii ZTU.

 

Copyright © 2021 SP5 Siemanowice Rights Reserved.