Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

Przewodniczący: Radosław Mazurek


Zastępca: Paulina Dżuman


Zastępca: Maja Rak

 

Opiekun samorządu: p. Sylwia Sekścińska

 

 


 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

2. Samorząd Uczniowski jest jednym z czterech organów szkoły powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

3. Główne zadania Samorządu to:

- Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.

- Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

- Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność szkoły.

- Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.

4. Samorząd uczniowski zrzesza wszystkich uczniów szkoły, reprezentację stanowi trzech przedstawicieli klas IV – VI wybieranych w wyborach klasowych.

5. Przewodniczący i jego dwaj zastępcy wybierani są z grona przedstawicieli poszczególnych klas w czerwcu każdego roku.

6. Samorząd uczniowski ma prawo do organizowania spotkań na terenie szkoły w czasie, gdy opiekun nie ma zajęć dydaktycznych.

7. Uczniowie samorządu mają prawo do wyboru swojego opiekuna, którym jest nauczyciel naszej szkoły.

8. Na prośbę dyrektora szkoły samorząd uczniowski wypowiada swoje zdanie o konkretnych zdarzeniach szkolnych.

9. Samorząd uczniowski wypowiada opinie i wnioski (po wcześniejszych dyskusjach w klasie) we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.

10. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego reprezentują szkołę w środowisku za zgodą dyrektora szkoły.

11. Samorząd uczniowski ma prawo wydawać gazetkę szkolną oraz prowadzić gazetkę ścienną, na której zamieszcza najważniejsze informacje dla uczniów.

12. Na I zebraniu w nowym roku szkolnym Samorząd wraz z opiekunem układają plan swojej działalności w danym roku szkolnym.

 

Copyright © 2021 SP5 Siemanowice Rights Reserved.