Szkoła Podstawowa nr 5

w Siemianowicach Śląskich

Wniosek można złożyć w kancelariach Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10 oraz przy ul. Michałkowickiej 105 w terminie od 01.09.2015r. do 15.09.2015r. lub w siemianowickiej szkole do której dziecko uczęszcza, w terminie od 01.09.2015r. do 14.09.2015r.
Dochód na osobę w rodzinie ucznia oblicza się zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) – nie może przekraczać 456 zł netto na osobę lub 542 zł netto na osobę, w przypadku gdy prowadzi gospodarstwo jednoosobowe.
Wnioskodawcy we wniosku wypełniają wszystkie pozycje za wyjątkiem wstępnego sprawdzenia wniosku pod względem formalnym przez wyznaczonego pracowników Wydziału Edukacji, znajdującego się na ostatniej stronie wniosku.
Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:
1. Zaświadczenie o zarobkach netto (wszystkich członków rodziny, którzy pracują i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe) za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku tj. sierpień 2015r.
2. Kserokopia decyzji bądź zaświadczenie (z ZUS) lub odcinek (z banku, poczty), potwierdzająca wysokość emerytury/ renty za miesiąc sierpień 2015r.
3. Jeżeli w rodzinie ucznia jakakolwiek osoba otrzymuje alimenty należy dołączyć kserokopię decyzji lub odcinek (z banku, poczty) z miesiąca sierpnia 2015r. lub oświadczenie o dobrowolnych alimentach.
4. W przypadku, gdy osoby wymienione w pkt III prowadzą odrębne gospodarstwo domowe, wnioskodawca dołącza oświadczenie w tej sprawie .
5. Jeżeli w rodzinie jest pełnoletnie rodzeństwo należy przedstawić zaświadczenie o pobieraniu nauki bądź zaświadczenie o zarobkach (netto) za miesiąc sierpień 2015r.lub oświadczenie dot. statusu bezrobotnego.
6. W przypadku nie otrzymywania świadczeń do których wnioskodawca jest uprawniony, do wniosku proszę dołączyć oświadczenie potwierdzające ów fakt.
7. Jeżeli w rodzinie jest osoba bezrobotna, nie zarejestrowana w PUP, wymagane jest oświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej z klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
8. Należy OBOWIĄZKOWO wybrać formę stypendium (pkt. IV).
9. Do wszystkich zaznaczonych źródeł dochodu przez Wnioskodawcę należy złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu - zaświadczenie albo oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.”

WNIOSEK POWINIEN BYĆ KOMPLETNIE WYPEŁNIONY I PODPISANY!!!
WNIOSKODAWCY, KTÓRZY ZŁOŻĄ WNIOSKI NIEKOMPLETNE BĘDĄ WZYWANI DO UZUPEŁNIENIA BRAKÓW W DOKUMENTACJI.

 

Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka


Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie:
• waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia,
• powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
• jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
• cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,
• tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,
• długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
• zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
• tornister należy nosić na obu ramionach,
• konieczne jest kontrolowanie przez rodziców zawartości tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy,
Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa. Na przekroczenie wagi tornistrów/plecaków uczniów mają wpływ przede wszystkim czynniki takie jak:
• obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu,
• noszenie dodatkowych słowników i książek,
• noszenie przedmiotów nie związanych bezpośrednio z programem nauczania, takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, butelki z napojami,
• rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg),
• niewystarczający nadzór opiekunów (rodziców, nauczycieli) nad zawartością tornistrów,
Aby zapobiegać dysfunkcjom układu ruchu, oprócz prawidłowo dobranego, spakowanego i użytkowanego tornistra należy uczniom zapewnić odpowiednią ilość aktywności fizycznej, a także właściwe stanowisko pracy, zarówno w szkole jak i w domu, oraz wyrobić właściwe nawyki ruchowe (zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych tj. oglądanie telewizji lub odrabianie lekcji).

Copyright © 2015 SP5 Siemanowice Rights Reserved.