Szkoła zapewnia uczniom:

- bardzo dobre warunki kształcenia
- wysoki poziom nauczania
- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
- opiekę pedagoga, psychologa, logopedy
- opiekę pielęgniarki szkolnej
- atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych
- możliwość wyrównywania szans edukacyjnych
- udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
- wyjazdy na ciekawe wycieczki edukacyjne i krajoznawcze oraz wyjścia do teatru, filharmonii i kina
- serdeczną i przyjazną atmosferę
- dostęp do Internetu

· Wizją szkoły jest dobrze wykształcony, kulturalny, otwarty na otaczający świat absolwent wykorzystujący różne źródła informacji do zdobywania wiedzy.
· Misją naszej szkoły jest wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań w przyjaznej atmosferze.

Do dyspozycji uczniów są:

- świetlica szkolna

- biblioteka szkolna

- czytelnia z dostępem do internetu

- sala komputerowa i sale multimedialne

- sala zabaw

- sala gimnastyczna

- ogród szkolny

- sklepik szkolny

Cykliczne imprezy szkolne i klasowe:

- Pasowanie na ucznia

- Dzień Edukacji Narodowej

- Zabawa andrzejkowa

- Spotkanie z Mikołajem

- Święto Patrona Szkoły

- Wigilie klasowe

- Jasełka

- Zabawa karnawałowa

- Wielkanoc klasowa

- Szkolny Festiwal Teatralny "Pinokio"

- Dzień Matki

- Festyn familijny z „Piątką”

- Dzień Europy

- Dzień Sportu

- Dzień Dziecka

 

Dyrekcja, nauczyciele, pedagog, psycholog, uczniowie, ich rodzice i opiekunowie w całym cyklu kształcenia realizują wspólnie koncepcję pracy szkoły. Jej najważniejsze elementy to:
1.    Realizacja treści kształcenia opisanych w podstawie programowej poprzez dbałość o sukces każdego dziecka.
2.    Systematyczne wyposażenie ucznia w tzw. umiejętności kluczowe, które pomogą mu prawidłowo funkcjonować w środowisku: szkolnym,  domowym, regionalnym i nauczą go radzić sobie w życiu.    
3.    Wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci poprzez:
- utrwalanie prawidłowych wzorców zachowania,
- konsekwentną współpracę opartą na dialogu i wspólnym ustalaniu strategii wychowania,
- stworzeniu takich standardów pracy szkoły, aby rodzice wiedzieli, że szkoła jest ich sprzymierzeńcem i ważnym, kołem ratunkowym,
- prowadzenie jasnej polityki informacyjnej na temat postępów w nauce i wychowaniu dzieci.
4.    Przygotowanie ucznia do sukcesu na sprawdzianie kończącym naukę w szkole podstawowej oraz badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.
5.    Dbałość o wszechstronny rozwój dziecka na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
6.    Integracja szkoły ze środowiskiem.
7.    Wspólne dydaktyczne i wychowawcze działania nauczycieli, rodziców, dzieci

 

Validation Icons