Samorząd szkolny

Przewodniczący: Paulina Dżuman

Zastępca: Bartosz Filipiak

Opiekun samorządu: p. Anna Ciopalska

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Samorząd Uczniowski jest jednym z organów szkoły powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 2. Główne zadania Samorządu to:
  a) obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych,
  b) czynne uczestniczenie w życiu szkoły; współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły,
  c) wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność szkoły,
  d) organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.
 3. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 4. W pierwszym tygodniu września uczniowie klas IV-VIII wybierają trzech przedstawicieli każdego oddziału. Reprezentanci oddziału wybierani są w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 5. W drugim tygodniu września uczniowie klas IV-VIII zgłaszają opiekunowi Samorządu chęć kandydowania na stanowisko przewodniczącego Samorządu.
 6. W trzecim tygodniu września przeprowadzone zostają wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Wyboru dokonuje się spośród zgłoszonych wcześniej kandydatów. W głosowaniu biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VIII. Zasady głosowania określa punkt 4.
 7. W drodze głosowania wybrani zostają: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz jego dwaj zastępcy. Wyboru dokonuje się na okres danego roku szkolnego.
 8. W szczególnych przypadkach (np. nierzetelne pełnienie funkcji, długotrwała nieobecność ucznia) zmian na stanowisku przewodniczącego/zastępcy dokonuje opiekun Samorządu – po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Samorządu.
 9. Samorząd Uczniowski ma prawo:
  a) wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących szkoły (po przeprowadzeniu dyskusji w danym oddziale),
  b) wyrażania opinii o konkretnych zdarzeniach z życia szkoły (na prośbę Dyrektora Szkoły),
  c) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi (w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły),
  d) wyboru opiekuna Samorządu,
  e) organizowania spotkań z opiekunem odbywających się na terenie szkoły,
  f) reprezentowania szkoły w środowisku lokalnym (w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły),
  g) wydawania gazetki szkolnej.
 10. W przypadku długotrwałej nieobecności opiekuna Samorządu (powyżej 3 miesięcy) Dyrektor Szkoły powołuje na to stanowisko innego nauczyciela – po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
 11. Na pierwszym zebraniu Samorząd wraz z opiekunem układa plan swojej działalności w danym roku szkolnym.
 12. Samorząd Uczniowski prowadzi gazetkę ścienną, na której zamieszcza najważniejsze informacje dla uczniów.