Pielęgniarka szkolna

Sprawując profilaktyczną opiekę nad uczniami, pielęgniarka zapewnia dostępność w wymiarze czasu odpowiadającym liczbie uczniów oraz stosownym do zrealizowania czynności zgodnych z planem pracy, z uwzględnieniem planu godzin lekcyjnych. Pielęgniarka szkolna nie zapewnia opieki pielęgniarskiej przez cały czas trwania zajęć lekcyjnych w szkole.

Świadczenia zdrowotne dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia udzielane są nieodpłatnie bez względu na to czy posiadają, czy też nie posiadają tytułu do ubezpieczenia.

Pielęgniarka szkolna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgnacyjną nad uczniami na terenie szkoły. W naszej szkole obejmuje opieką dzieci i młodzież w wieku od 6 do 14 roku życia (według rocznika od klasy 1 do klasy 8). Pielęgniarka w szkole jest trzy razy w tygodniu. Do jej obowiązków m. in. należy wykonywanie badań profilaktycznych, które mają na celu wykrycie wad wzroku, słuchu, postawy, rozwoju fizycznego, zaburzeń widzenia barwnego. Ponadto pielęgniarka prowadzi promocję zdrowia i ma nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym szkoły i higieną procesu nauczania. Świadczenia pielęgniarki w naszej szkolnej realizowane są w gabinecie profilaktyki zdrowotnej.

Plan pracy pielęgniarki szkolnej w roku szkolnym 2023/2024:

Ewa Lata:

wtorek: 7:45-13:00

czwartek: 7:45-12:45

poniedziałek, środę i piątek pierwszej pomocy udzielają nauczyciele: p. Sebastian Hutny i p. Marek Pyka