Wiadomości o szkole

Szkoła zapewnia uczniom:

– wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
– opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego;
– edukację włączającą (rozwijanie indywidualnego potencjału ucznia);
– bogatą bazę pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego;
– wewnątrzszkolne stypendium;
– udział w programach edukacyjnych rozwijających uzdolnienia;
– naukę programowania;
– naukę pływania;
– nowy księgozbiór biblioteki szkolnej;
– atrakcyjne zajęcia sportowe i pozalekcyjne;
– opiekę w świetlicy od godz. 6:45 do godz. 16:30;
– obiady w stołówce;
– opiekę medyczną pielęgniarki szkolnej.


Wizją szkoły jest dobrze wykształcony, kulturalny, otwarty na otaczający świat absolwent wykorzystujący różne źródła informacji do zdobywania wiedzy.
Misją szkoły jest wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań w przyjaznej atmosferze.

Do dyspozycji uczniów są:

– szkolny plac zabaw i rekreacji;
– wielofunkcyjne boisko sportowe;
– sala gimnastyczna;
– sala komputerowa i sale multimedialne;
– biblioteka szkolna;
– czytelnia z dostępem do internetu;
– ogród szkolny;
– świetlica szkolna;
– automaty z jedzeniem i napojami.

Cykliczne imprezy szkolne i klasowe:

– Rozpoczęcie roku szkolnego;
– Pasowanie na Ucznia;
– Pasowanie na Świetlika;
– Akcje charytatywne;
– Dzień Życzliwości;
– Dzień Pluszowego Misia;
– Dzień Języka Ojczystego;
– Dzień Gwary Śląskiej;
– Dzień Języków Obcych;
– Dzień Św. Patryka;
– Europejski Dzień Sąsiada;
– Dzień Sportu;
– Dzień Bezpiecznego Internetu;
– Środy z Piąteczką;
– Tydzień Zdrowia Psychicznego;
– Noc Bibliotek;
– Mistrz Tabliczki Mnożenia;
– Spotkanie z Mikołajem;
– Wigilie klasowe;
– Jasełka;
– Bal karnawałowy.

Dyrekcja, nauczyciele, pedagog, psycholog, uczniowie, ich rodzice i opiekunowie w całym cyklu kształcenia realizują wspólnie koncepcję pracy szkoły. Jej najważniejsze elementy to:
1. Realizacja treści kształcenia opisanych w podstawie programowej poprzez dbałość o sukces każdego dziecka oraz jego wszechstronny rozwój.
2. Systematyczne wyposażenie ucznia w tzw. umiejętności kluczowe, które pomogą mu prawidłowo funkcjonować w środowisku: szkolnym, domowym, regionalnym i nauczą go radzić sobie w życiu.
3. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci poprzez:
– utrwalanie prawidłowych wzorców zachowania;
– konsekwentną współpracę opartą na dialogu i wspólnym ustalaniu strategii wychowania;
– stworzeniu takich standardów pracy szkoły, aby rodzice wiedzieli, że szkoła jest ich sprzymierzeńcem i ważnym kołem ratunkowym;
– prowadzenie jasnej polityki informacyjnej na temat postępów w nauce i wychowaniu dzieci.
4. Dbałość o wszechstronny rozwój dziecka na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
5. Integracja szkoły ze środowiskiem.