Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Siemianowicach Śląskich zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp5siemianowice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-29

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych

– znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze

– są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego, bądź poprawnie sformułowanego atrybutu alt

– zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich

– zamieszczone informacje w postaci załączników mogą być częściowo przygotowane w postaci skanów

– pliki dźwiękowe nie są uzupełnione o transkrypcję tekstową

Oświadczenie sporządzono dnia 29.03.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Dyrektor Szkoły Marcin Lazar

Kontakt mailowy: sekretariat@sp5siemianowice.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontaktowanie się
z w/w osobą lub skontaktować się z sekretariatem drogą elektroniczną:sekretariat@sp5siemianowice.pl lub pod numerem telefonu: 32 220 07 01

Obsługa skarg i wniosków związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści zaproponujemy dostęp do nich w sposób alternatywny.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę.

Skargi i odwołania można zgłaszać do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem sekretariatu.

W przypadku dalszych uwag do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową, można zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Siemianowicach Śląskich posiada budynek przy ul. Michałkowickiej 5, w których obsługuje interesantów. Budynek jest 2 kondygnacyjny.

W budynku brak wind oraz podjazdów dla wózków inwalidzkich. Brak oznaczeń napisanych w alfabecie Braille’a oraz pętli indukcyjnych. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne obu budynków nie umożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami dotarcia do wszystkich pomieszczeń.

Przed budynkami brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Podmiot dopuszcza wejście z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

Podmiot nie posiada systemu dźwiękowego naprowadzającego osoby niewidome
i słabowidzące. Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Pracownicy administracji i obsługi Szkoły, służą pomocą osobom ze specjalnymi potrzebami.

APLIKACJE MOBILNE

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej