Pedagog szkolny

mgr Katarzyna Pesel

Pedagog szkolny sprawuje opiekę nad uczniami z trudnościami w nauce, problemami wychowawczymi. Prowadzi zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, terapeutycznym, zajęcia wspierające rozwój, rozmowy interwencyjne. Dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. Realizuje zajęcia mające na celu: profilaktykę uzależnień i zachowań niepożądanych, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, budowanie udanych relacji interpersonalnych, samopoznanie uczniów. Uczy podstaw sprzyjających bezpieczeństwu, zachowań prozdrowotnych.

Pedagog współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Strażą Miejską, MOPS-em, Sądem, Sanepidem.

Plan pracy pedagoga szkolnego  w roku szkolnym 2020/21:

  • poniedziałek: 8:45-10:45, 11:30-14:30
  • wtorek: 10:30-14:30
  • środa: 12:30-15:30
  • czwartek: 9:30-15:30
  • piątek: 10:45-11:45, 12:30-13:30