Wiadomości o szkole

Szkoła zapewnia uczniom:

– bardzo dobre warunki kształcenia
– wysoki poziom nauczania
– wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
– opiekę pedagoga, psychologa, logopedy
– opiekę pielęgniarki szkolnej
– atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych
– możliwość wyrównywania szans edukacyjnych
– udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
– wyjazdy na ciekawe wycieczki edukacyjne i krajoznawcze oraz wyjścia do teatru, filharmonii i kina
– serdeczną i przyjazną atmosferę
– dostęp do Internetu


Wizją szkoły jest dobrze wykształcony, kulturalny, otwarty na otaczający świat absolwent wykorzystujący różne źródła informacji do zdobywania wiedzy.
Misją naszej szkoły jest wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań w przyjaznej atmosferze.

Do dyspozycji uczniów są:

– świetlica szkolna

– biblioteka szkolna

– czytelnia z dostępem do internetu

– sala komputerowa i sale multimedialne

– sala zabaw

– sala gimnastyczna

– ogród szkolny

– sklepik szkolny

Cykliczne imprezy szkolne i klasowe:

– Pasowanie na ucznia

– Dzień Edukacji Narodowej

– Zabawa andrzejkowa

– Spotkanie z Mikołajem

– Święto Patrona Szkoły

– Wigilie klasowe

– Jasełka

– Zabawa karnawałowa

– Dzień Matki

– Festyn familijny z „Piątką”

– Dzień Europy

– Dzień Sportu

– Dzień Dziecka

Dyrekcja, nauczyciele, pedagog, psycholog, uczniowie, ich rodzice i opiekunowie w całym cyklu kształcenia realizują wspólnie koncepcję pracy szkoły. Jej najważniejsze elementy to:

  1. Realizacja treści kształcenia opisanych w podstawie programowej poprzez dbałość o sukces każdego dziecka oraz jego wszechstronny rozwój.
  2. Systematyczne wyposażenie ucznia w tzw. umiejętności kluczowe, które pomogą mu prawidłowo funkcjonować w środowisku: szkolnym,  domowym, regionalnym i nauczą go radzić sobie w życiu.
  3. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci poprzez:
  4. utrwalanie prawidłowych wzorców zachowania,
  5. konsekwentną współpracę opartą na dialogu i wspólnym ustalaniu strategii wychowania,
  6. stworzeniu takich standardów pracy szkoły, aby rodzice wiedzieli, że szkoła jest ich sprzymierzeńcem i ważnym kołem ratunkowym,
  7. prowadzenie jasnej polityki informacyjnej na temat postępów w nauce i wychowaniu dzieci.
  8. Dbałość o wszechstronny rozwój dziecka na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
  9. Integracja szkoły ze środowiskiem.